Biz Sizi Arayalım

0 (533) 411 22 78 0 (332) 235 33 90

KKYDP 12. Etap Başvuruları Başladı!

kkydp 12 etap

KKYDP 12. Etap Başvuruları Başladı!

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları:

A.Yatırım Konuları

(1) Ekonomik yatırım konularında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
Sera tesisleri için tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı-teknoloji yenileme olarak değerlendirilir.
– Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.
– Yenilenebilir enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.
– Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.
– Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller yakın parselde yer alabilir. Bu durumda seranın bulunduğu parselde yer alan enerji nakil hattı da hibe desteği kapsamında olup enerji nakil hattının parsel dışındaki kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.
– Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.
– Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvurularında başvuru konusu SER olur, niteliği yeni tesis ve elektrik enerjisi üretilecekse en geç ilk ödemede bağlantı anlaşması alınması şarttır.
– Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı -teknoloji yenileme olarak değerlendirilir.
– Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.
-Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu kodu ise YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER (yenilenebilir enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.
– Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.
– Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;
– Topraklı seralarda en fazla 125.000 TL/da,
– Topraksız seralarda en fazla 160.000 TL/da,
– Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla 200.000 TL/da,
– Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 200.000 TL/da olmalıdır.
– Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar en az üç dekar olmalıdır.
d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;
– Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
– Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ya da yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir.
– Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, projenin konusu YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.
– Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az % 51 ini en fazla % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerji; mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının % 110 unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.
Örneğin: Tesisin onaylı elektrik projesinde belirtilen toplam kurulu gücü 15 kW/h ve yıllık enerji ihtiyacı ise 15 kW/h X 24 saat X 360 gün = 129.600 kW/yıl olsun. Bu tesise rüzgar santrali kurulmak istenmesi durumunda santralin gücünü belirlemek için meteorolojiden rüzgar santralini çalıştıracak kuvvetdeki yıllık rüzgarlı saat miktarı alınacak 66.096 kW/yıl- 142.560 kW/yıl arasında üretim yapacak kapasitede rüzgar santrali seçimi yapılmalıdır. yenilenebilir enerji üretim tesisinin kapasitesi yıllık enerji ihtiyacının % 51’i olan 66.096 kW/yılın altında kalıyor ise bu tesis veya ünite için hibe desteği verilmez. Yapılacak yenilenebilir enerji üretimi tesisine ait yıllık enerji üretiminin % 110’u olan 142.560 kW/yıl dan fazla olması halinde aşan kısım ayni katkı olarak projelendirilmelidir. Yatırımcının projelendirdiği yenilenebilir enerji üretim tesisinin veya ünitesinin yıllık enerji üretimi 200.000 kW/yıl ve maliyeti 1.000.000 TL olsun. Bu durumda yatırımcı proje başvurusunu yaparken (142.560 kW/yıl / 200.000 kW/yıl) X 1.000.000 TL = 712.800 TL’lik kısmı hibeye esas proje tutarı kapsamında, bu miktarın dışında kalan 287.200 TL ise ayni katkı olarak bütçelendirilmelidir.
– Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.(Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.)
– Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.
– Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.
– Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

I- Büyükbaş için sabit yatırımlar
a) Damızlık (Manda/Sığır)
II- Küçükbaş için sabit yatırımlar
a) Et (Koyun/Keçi)
b)Süt (Koyun/Keçi)
III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar
Et (Hindi/Kaz)
Hindi ve kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez.
IV- Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar
V- Kültür Mantarıcılığına yönelik sabit yatırımlar
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerinin kapasiteleri en az aşağıdaki büyüklükte olacaktır;
Damızlık sığır: en az 10 baş damızlık kapasiteli tesis,
Damızlık Manda yetiştiriciliği: en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis,
Et /Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis,
Et /Süt keçiciliği: en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis,
Hindi/kaz yetiştiriciliği: en az 1000 adet hindi/kaz kapasiteli tesis,
Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis,
olmalıdır.

Yatırım Hibe Destek Konuları (Hibe Oranı %50)

Çelik Silo
Tavukçuluk
Süt ve Süt Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Deri İşleme
Tahıl,Hububat
Meyve ve Sebze Tasnif, Paketleme Depolama
Yaş Meyve Sebze
Kuruyemiş
Yem
Baharat
Endüstri Bitkileri
Tohum İşleme Paketleme
Bakliyat
Mısır
Çeltik
Fındık İşleme
Zeytinyağlı Üretim
Meyve
Sebze
Soğuk Hava Deposu
Su Ürünleri İşlenmesi, Paketleme ve Depolanması
Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar
Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübre İşleme Paketleme ve Depolaması
Koyun
Keçi
Manda
Sığır
Diğer Küçükbaş
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Tavuk)
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Diğer)
Kültür Balıkçılığı
Mantar
Jeotermal
Rüzgar
Güneş
Biogaz
Kırsal Turizm Yatırımları
Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler
Ahşap İşi
Metal İşi
Cam Eşya
Seramiklerin Üretimi
Çanak Çömlek (Toprak eşya, çömlek yapma)
Çinicilik
Dokumacılık
Hasır İşi
Sepet Dokuma
Müzik Aletleri Yapımı
Keçe Yapımı
Kilimcilik
Halıcılık
Semer Yapımı
Taş İşleme
Dekoratif Taş İşi
Sedef Döşeme
Kağıt Sanatları (Hattatlık, Kaligrafi, Ebru Sanatı, Tezhip)
Saraçlık
Folklorik Bebek ve Giysi Yapımı
Yorgancılık
Tarak Yapımı
Alçı İşleri/Tandır Yapımı
Dikişçilik, Giysi Dekorasyonu, Nakış İşleme, Örgü
Süpürge Yapımı
Bilişim Sistemi Yatırımları